wheel marking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel marking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel marking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel marking.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel marking

    * kỹ thuật

    ô tô:

    sự ghi nhãn bánh xe