wheel loader nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel loader nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel loader giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel loader.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel loader

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy xúc bánh lốp