wheel hub bore nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel hub bore nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel hub bore giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel hub bore.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel hub bore

    * kỹ thuật

    đường kính lỗ bệ bánh