wheel housing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel housing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel housing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel housing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel housing

    * kỹ thuật

    ô tô:

    hốc đặt bánh xe