wheel grinder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel grinder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel grinder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel grinder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel grinder

    * kỹ thuật

    thiết bị mài bánh xe