wheel flutter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel flutter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel flutter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel flutter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel flutter

    * kỹ thuật

    sự đảo bánh trước