wheel felloe nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel felloe nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel felloe giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel felloe.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel felloe

    * kỹ thuật

    vành bánh xe