wheel ditcher nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel ditcher nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel ditcher giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel ditcher.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel ditcher

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    máy đào trên bánh hơi