wheel diameter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel diameter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel diameter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel diameter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel diameter

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    đường kính bánh xe