wheel cutter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel cutter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel cutter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel cutter.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel cutter

    * kỹ thuật

    máy cắt chạy bánh