wheel cracking nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel cracking nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel cracking giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel cracking.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel cracking

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    vết nứt của bánh xe