wheel changing nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel changing nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel changing giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel changing.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel changing

    * kỹ thuật

    ô tô:

    thay bánh xe