wheel bearings nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel bearings nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel bearings giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel bearings.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel bearings

    * kỹ thuật

    ô tô:

    ổ lăn (bạc đạn) bánh xe