wheel and axle nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

wheel and axle nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm wheel and axle giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của wheel and axle.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • wheel and axle

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    ròng rọc tời

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • wheel and axle

    hoist so arranged that a rope unwinding from a wheel is wound onto a cylindrical drum or shaft coaxial with the wheel