street sweeper nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street sweeper nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street sweeper giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street sweeper.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • street sweeper

    Similar:

    street cleaner: a worker employed to clean streets (especially one employed by a municipal sanitation department)

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).