street fighter nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

street fighter nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm street fighter giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của street fighter.

Từ điển Anh Anh - Wordnet

  • street fighter

    a contestant who is very aggressive and willing to use underhand methods

    someone who learned to fight in the streets rather than being formally trained in the sport of boxing

    Synonyms: tough

Chưa có Tiếng Việt cho từ này, bạn vui lòng tham khảo bản Tiếng Anh. Đóng góp nội dung vui lòng gửi đến englishsticky@gmail.com (chúng tôi sẽ có một phần quà nhỏ dành cho bạn).