steel worker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel worker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel worker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel worker.

Từ điển Anh Việt

  • steel worker

    * danh từ

    công nhân ngành thép