steel vessel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel vessel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel vessel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel vessel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel vessel

    * kỹ thuật

    giao thông & vận tải:

    tàu thép (đóng tàu)