steel trowel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel trowel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel trowel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel trowel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel trowel

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    bay thép (để trát vữa)