steel tendon nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel tendon nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel tendon giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel tendon.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

 • steel tendon

  * kỹ thuật

  dây

  vật lý:

  gân thép

  xây dựng:

  thanh cốt thép căng