steel spring nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel spring nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel spring giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel spring.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel spring

    * kỹ thuật

    lò xo thép