steel piling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel piling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel piling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel piling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel piling

    * kỹ thuật

    cọc thép

    hàng ván cừ

    sự đóng cừ ván