steel locker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel locker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel locker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel locker.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel locker

    * kỹ thuật

    vật lý:

    tủ thép có khóa