steel lintel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel lintel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel lintel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel lintel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel lintel

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    lanhtô bằng thép