steel jacket nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel jacket nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel jacket giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel jacket.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel jacket

    * kỹ thuật

    vỏ thép