steel girder nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel girder nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel girder giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel girder.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel girder

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    dầm thép