steel bridge nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel bridge nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel bridge giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel bridge.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel bridge

    * kỹ thuật

    xây dựng:

    cầu thép