steel bender nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

steel bender nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm steel bender giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của steel bender.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • steel bender

    * kỹ thuật

    máy uốn cốt thép

    xây dựng:

    thợ uốn cốt thép