starch turbidity nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch turbidity nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch turbidity giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch turbidity.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch turbidity

    * kinh tế

    cặn tinh bột