starch slurry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch slurry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch slurry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch slurry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch slurry

    * kinh tế

    huyền phù tinh bột

    tinh bột hòa tan