starch flour nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch flour nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch flour giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch flour.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch flour

    * kinh tế

    tinh bột