starch settling nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch settling nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch settling giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch settling.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch settling

    * kinh tế

    sự lắng tinh bột