starch modification nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch modification nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch modification giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch modification.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch modification

    * kinh tế

    sự biến tính tinh bột