starch industry nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch industry nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch industry giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch industry.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch industry

    * kinh tế

    công nghiệp tinh bột