starch gum nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch gum nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch gum giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch gum.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch gum

    * kỹ thuật

    hồ dán

    hóa học & vật liệu:

    gôm tinh bột