starch cooker nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch cooker nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch cooker giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch cooker.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch cooker

    * kinh tế

    nồi nấu tinh bột