starch kernel nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch kernel nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch kernel giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch kernel.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch kernel

    * kinh tế

    hạt tinh bột