starch equivalent nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch equivalent nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch equivalent giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch equivalent.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch equivalent

    * kinh tế

    sự cân bằng tinh bột