starch jelly candy nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch jelly candy nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch jelly candy giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch jelly candy.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch jelly candy

    * kinh tế

    kẹo tinh bột keo tụ