starch mash nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch mash nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch mash giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch mash.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch mash

    * kinh tế

    dịch ngâm tinh bột