starch cell nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch cell nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch cell giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch cell.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch cell

    * kinh tế

    tế bào tinh bột