starch brewers grits nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch brewers grits nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch brewers grits giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch brewers grits.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch brewers grits

    * kinh tế

    tinh bột dùng nấu bia