starch bandage nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch bandage nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch bandage giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch bandage.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch bandage

    * kỹ thuật

    y học:

    băng tinh bột