starch granule nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch granule nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch granule giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch granule.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch granule

    * kinh tế

    hạt tinh bột