starch jellies nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch jellies nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch jellies giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch jellies.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch jellies

    * kinh tế

    kẹo mềm đông từ tinh bột biến tính