starch factory nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch factory nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch factory giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch factory.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch factory

    * kinh tế

    nhà máy tinh bột