starchedness nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starchedness nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starchedness giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starchedness.

Từ điển Anh Việt

  • starchedness

    /'stɑ:ʃinis/ (starchiness) /starchiness/

    * danh từ

    sự có hồ bột

    (nghĩa bóng) sự cứng nhắc (của tác phong, nghi thức...)