starch pudding nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch pudding nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch pudding giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch pudding.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch pudding

    * kinh tế

    bánh pút đinh từ tinh bột