starch liquor nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch liquor nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch liquor giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch liquor.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch liquor

    * kinh tế

    dịch tinh bột