starch dust nghĩa là gì trong Tiếng Việt?

starch dust nghĩa là gì, định nghĩa, các sử dụng và ví dụ trong Tiếng Anh. Cách phát âm starch dust giọng bản ngữ. Từ đồng nghĩa, trái nghĩa của starch dust.

Từ điển Anh Việt - Chuyên ngành

  • starch dust

    * kinh tế

    bột tinh bột